čambitour

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY ČAMBITOUR

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Společnost ČambiTour s.r.o., se sídlem Ke Studánce 426, 252 67  Tuchoměřice, IČ 07488858, DIČ CZ07488858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 301621 (dále jen „ČambiTour“) provozuje cestovní agenturu ČambiTour.

1.2 ČambiTour nabízí služby

 • Zprostředkování prodeje Zájezdů jiných pořádajících CK.
 • Zprostředkování Jednotlivých služeb cestovního ruchu včetně samostatných letenek a ubytování.
 • Zprostředkování kombinace služeb cestovního ruchu, které nejsou Zájezdem nebo Jednotlivou službou cestovního ruchu.
 • Vytvoření Zájezdů na míru dle požadavků Klienta, a to ve spolupráci s partnerskými CK.
 • Poskytnutí poradenství v oblasti cestovního ruchu.

1.3 Pojmy používané v těchto VOP mají následující význam:

CK nebo partnerská CK – pořádající cestovní kancelář s pojištěním proti úpadku dle legislativy platné v zemi podnikání CK, s níž má ČambiTour uzavřenou smlouvu umožňující Klientům nabízet Zájezdy CK a s tím Spojené cestovní služby.

Klient – osoba způsobilá k právnímu jednání mající zájem na poskytnutí služeb od ČambiTour dle těchto VOP a/nebo na základě individuálně dohodnutých podmínek.

Jednotlivé služby cestovního ruchu – služby cestovního ruchu podle Zákona, poskytované ČambiTour nebo CK.

 

Poskytovatel – osoba jednající vlastním jménem, na svůj účet a na své riziko, která není CK ani ČambiTour, a jejíž služby jsou předmětem zprostředkování podle těchto VOP a řídí se podmínkami Poskytovatele.

 

Spojené cestovní služby – kombinace alespoň dvou jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou Zájezdem a k těmto službám jsou uzavřeny samostatné smlouvy v souladu se Zákonem.

 

VOP – Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury ČambiTour v platném znění.

Zájezd – Soubor služeb cestovního ruchu podle Zákona poskytovaného CK.

 

Zákon – znamená zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Informace uvedené na webových stránkách ČambiTour, v propagačních a marketingových materiálech a vztahujících se k poskytovaným službám, zejména jsou-li převzaty od CK, jsou indikativní a mohou obsahovat chyby, za které ČambiTour nenese žádnou odpovědnost.

1.5 Závazné podmínky poskytnutí služeb jsou uvedeny ve smlouvě o Zájezdu pořádající CK a/nebo v jakékoliv jiné příslušné smlouvě Poskytovatele a není-li takové smlouvy, řídí se podmínky poskytování služeb těmito VOP, ledaže se Klient písemně dohodne s ČambiTour jinak.

1.5 Od těchto VOP se Klient nemůže jednostranně odchýlit. Pro Klienta je vždy závazná verze VOP účinná v okamžiku akceptace poskytnutí služeb.

1.6 Informace o zákonném pojištění pořádající CK proti úpadku jsou dostupné na webových stránkách pořádající CK.

 

2. Objednávka

 

2.1 ČambiTour nabízí Zájezdy partnerských CK za cenu a za podmínek těchto partnerských CK. To neplatí pro Zájezdy sestavené Klientovi na míru, ostatní služby poskytované na základě podmínek Poskytovatelů nebo na základě těchto VOP nebo na základě individuálně dohodnutých podmínek mezi Klientem a ČambiTour.

2.2. ČambiTour si vyhrazuje právo účtovat si zálohu, která je vratná za podmínek uvedených dále v těchto VOP, zprostředkovatelskou odměnu a další náklady spojené s poskytováním služeb, které jsou vynaloženy ČambiTour za Klienta (v takovém případě může být poskytnutí služeb podmíněno jejich předchozí úhradou Klientem, a to až do výše 100 % předpokládaných nákladů).

2.3 Služby je možné poptávat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře dostupném na webu  www.cambitour.cz.

2.4 ČambiTour na základě požadavků Klienta vyhodnotí, zda je schopna poptávku Klienta uspokojit. ČambiTour si vyhrazuje právo služby Klientovi neposkytnout, zejména jsou-li Klientovi požadavky nereálné, a to z jakéhokoliv důvodu. V opačném případě bude poptávka Klienta zpracována za účelem poskytnutí služeb dle těchto VOP, právo ČambiTour požadovat uhrazení vratné zálohy dle článku 3 VOP tím není dotčeno.

2.5 Změní-li Klient zadání, může taková změna podléhat opětovnému vyhodnocení reálnosti zadání dle odst. 2.4 VOP. Klientem uhrazená Vratná záloha se v takovém případě nevrací.

2.6 Klient za účelem poskytnutí služeb dle těchto VOP sdělí ČambiTour nezbytné údaje, kterými jsou zejména jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, datum narození, případně rodné číslo a další údaje vyžadované CK nebo Poskytovatelem, bez nichž by poskytnutí služeb nebylo možné. Zpracování osobních údajů se řídí „Prohlášením o ochraně osobních údajů zákazníků cestovní agentury ČambiTour

2.7 ČambiTour zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3. Vratná záloha

 

3.1 ČambiTour vyvine maximální úsilí k nalezení Zájezdu nebo sestavení vhodného Zájezdu na míru, poskytnutí Jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo jakýchkoliv jiných služeb podle těchto VOP. Za tímto účelem poskytuje ČambiTour cestovní poradenství, které zahrnuje jednu a/nebo více z následujících služeb, jimiž se rozumí zejména průzkum trhu, porovnávání dostupných služeb v cílových destinacích, komunikace s ubytovateli, dopravci a poskytovateli dalších požadovaných služeb, zpracování nabídky, cestovatelské rady, tipy a upozornění atd.

3.2 Poskytování cestovního poradenství dle předchozího odstavce 3.1 může být podmíněno uhrazením zálohy ve výši 2.000, – Kč nebo dle platného ceníku dostupného na www.cambitour.cz, která je vratná v případě splnění dále uvedených podmínek.

3.3 Dojde-li k závazné rezervaci Zájezdu Klientem a/nebo závazné rezervaci služeb dle těchto VOP, uhrazená vratná záloha bude vrácena na číslo účtu Klienta, který pro tento účel ČambiTour poskytl. V opačném případě zaplacená záloha propadá.


4. Rezervace a smlouva o zájezdu

 

4.1 Bude-li Klient souhlasit s vypracovanou nabídkou poskytnutí služeb dle těchto VOP, dojde po ověření dostupnosti služeb k jejich závazné rezervaci u CK, případně u Poskytovatelů služeb.

4.2 Na základě závazné rezervace, případně po splnění dalších podmínek (zpravidla úplné uhrazení Ceny Zájezdu nebo poskytované služby), obdrží Klient elektronicky na jím poskytnutý e-mail a dle rezervované služby zpravidla jeden nebo více z následujících dokumentů:

 1. a) Návrh smlouvy o zájezdu CK.
 2. b) Všeobecné obchodní podmínky CK.
 3. c) Podmínky pojištění proti úpadku CK.
 4. d) Pokyny pro zaplacení poskytovaných služeb.
 5. e) Obchodní podmínky Poskytovatelů služeb.
 6. f) Storno podmínky.
 7. g) Pojistné podmínky.
 8. h) Ubytovací voucher.
 9. ch) Tyto VOP.
 10. i) Další dokumenty dle povahy poskytované služby.

4.3 Klient je povinen seznámit se se všemi podmínkami pořádající CK a podmínkami Poskytovatelů služeb, zkontrolovat si správnost v nich uvedených údajů, úplnost všech příloh, dodržet platební podmínky a je-li stanoven postup uzavření smlouvy o zájezdu, dodržet takový postup. V opačném případě bere Klient na vědomí, že ze strany pořádající CK nebo Poskytovatelů služeb může dojít ke stornu rezervace, případně i k povinnosti uhradit smluvní pokutu, povinnosti uhradit další náklady spojené s nápravou závadného stavu, je-li taková náprava možná nebo i k neposkytnutí služeb, a to dle podmínek pořádající CK nebo podmínek Poskytovatelů služeb.

 

5. Platební podmínky

 

5.1 Ceny za služby dle těchto VOP jsou vč. DPH (dále jen „Cena“). Cena zahrnuje provizi, není-li uvedeno jinak. Vratná záloha se řídí podmínkami uvedenými v čl. 3 VOP. Je-li sjednáno cestovní pojištění, uvádí se jeho Cena samostatně. Nejedná-li se o pojištění dle odst. 1.6 VOP., nejsou poskytované služby pojištěny.

5.2 Není-li ČambiTour nebo pořádající CK nebo Poskytovatelem uvedeno jinak, záloha Ceny služeb je splatná ihned po jejich objednání nebo po závazné rezervaci Zájezdu, doplatek Ceny služeb nebo Zájezdu je zpravidla měsíc před realizací služby nebo Zájezdu.

5.3 Při zrušení nebo změně Zájezdu se další postup řídí obchodními podmínkami pořádající CK. Při zrušení nebo změně služby ze strany Poskytovatele se další postup řeší individuálně dle konkrétní vzniklé situace a případně podle podmínek Poskytovatele (jsou-li k dispozici) není-li mezi ČambiTour a Klientem dohodnuto jinak.

 

6. Cestovní dokumentace

 

6.1 Klient bere na vědomí, že veškerá nezbytná cestovní dokumentace (zejména pokyny na cestu, pojištění, letenky, vouchery apod.) mu bude poskytnuta v případě Zájezdu až po jeho úplném uhrazení, zpravidla týden před plánovaným odjezdem nebo dle podmínek pořádající CK. U ostatních Služeb dle podmínek Poskytovatele. ČambiTour nenese žádnou odpovědnost za pozdní dodání cestovní dokumentace způsobené na straně pořádající CK nebo Poskytovatele.

6.2 Klient je povinen ověřit si veškeré informace nezbytné pro vstup do tranzitních zemí a do cílové destinace, zejména potom, že má platný cestovní doklad s dostatečnou délkou platnosti, a to po celou dobu svého pobytu a kde je to vyžadováno i po návratu, že splňuje všechny vízové povinnosti a případně i další povinnosti nezbytné pro vstup na dané území, zejména zdravotní (testování, očkování apod.), bezpečnostní atd.

 

7. Storno

 

7.1 Storno Zájezdů (odstoupení od uzavřené smlouvy) je možné dle podmínek pořádající CK. Storna Jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo Spojených cestovních služeb jsou možné dle podmínek jednotlivých Poskytovatelů.

7.2. Storna nemají vliv na povinnost Klienta uhradit platby za poskytnuté poradenství v oblasti cestovního ruchu.

 

8. Reklamace

 

8.1 Za vady Zájezdů nese odpovědnost partnerská CK. Případné reklamace se v takovém případě řídí obchodními podmínkami této partnerské CK. Za vady dalších služeb (Jednotlivých služeb cestovního ruchu, Spojených cestovních služeb), které jsou Klientovi zprostředkovány ČambiTour, nese odpovědnost Poskytovatel služby a případné reklamace se řídí podmínkami Poskytovatele, případně právem místa, kde je služba poskytována nebo alternativně právem sídla Poskytovatele.

8.2 Vady ostatních služeb nabízených ČambiTour, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci a nejsou předmětem zprostředkování, lze reklamovat přímo u ČambiTour, a to písemně na adrese jeho sídla, bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila nebo se o vadě Klient dozvěděl. ČambiTour se v takovém případě zavazuje reklamovanou vadu posoudit a vyřídit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu byla reklamovaná vada předána k vyřízení.

 

9. Rozhodné právo a soudní příslušnost

 

9.1 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním podle těchto VOP se řídí českým právem.

9.2 Případné spory vzniklé mezi ČambiTour a Klientem budou nejprve řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení sporu možné, potom se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád jako místně příslušný obecný soud sjednává soud podle sídla ČambiTour.

 

10. Závěrečné ustanovení

 

ČambiTour si vyhrazuje právo VOP kdykoliv jednostranně změnit. O změně VOP bude Klient bezodkladně vyrozuměn na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Klient je oprávněn změnu VOP nepřijmout, v takovém případě může písemně odstoupit od již uzavřených smluv, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu změna VOP byla odeslána. V opačném případě se má zato, že Klient se změnou VOP souhlasí.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2022.